:: تاریخچه انتخابات برگزار شده
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات ورود به صفحه انتخابات
1395/10/24انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
1395/09/25انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران
1395/04/03انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ترمیمی و پلاستیک ایران