:: تاریخچه انتخابات برگزار شده
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات ورود به صفحه انتخابات
1396/04/17انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
1396/04/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آترواسکلروز ایران
1396/03/21دور دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
1396/03/20انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
1396/02/21انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
1396/02/01دور دوم پنجمین مرحله انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران
1395/11/06انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی
1395/10/24انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
1395/09/25انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران
1395/04/03انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ترمیمی و پلاستیک ایران