صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1398/09/15انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایرانگروه های مجازی معرفی شده
1398/09/14انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایرانگروه های مجازی تعریف شده
1398/08/30انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایرانگروه های مجازی تعریف شده
راهنمای شرکت در انتخابات