صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1401/02/31انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
1401/02/29انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات