صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1401/11/08انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایرانگروه واتس اپ و بله تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات