:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریورود به صفحه انتخابات
1396/10/28انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایرانگروه تلگرام معرفی شده
راهنمای شرکت در انتخابات