:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریورود به صفحه انتخابات
1397/03/02انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایرانگروه تلگرام و واتس اپ معرفی شده
راهنمای شرکت در انتخابات