صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1402/03/18انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی علوم تشریحی ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
1402/03/18انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری کودکان ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
1402/03/17انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
1402/02/30انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری سلامت جامعه و سالمندان ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات