صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1401/07/07انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی ورزشی ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات