صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1398/12/09انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایرانگروه های مجازی تعریف شده
راهنمای شرکت در انتخابات