صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1400/05/01انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی بیهوشی قلب ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
1400/04/29انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سلامت در حوادث و بلایای ايرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
1400/04/17انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی زیست مواد دندانی ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات