صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1400/08/02انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
1400/07/22انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایرانگروه واتس اپ تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات