صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1402/09/09انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
1402/09/09انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
1402/09/09انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایرانگروه واتس اپ یا بله تعریف شده در متن توضیحات
راهنمای شرکت در انتخابات