:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریورود به صفحه انتخابات
1396/08/11انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانگروه تلگرام معرفی شده
راهنمای شرکت در انتخابات