صفحه اصلی سامانه | صفحه ورود اعضا
:: لیست انتخابات در حال برگزاری و پیش رو
تاریخ برگزاریعنوان انتخابات تلفن اضطراریآمار انتخاباتورود به صفحه انتخابات
1398/04/26انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایرانگروه های مجازی تعریف شده
1398/02/06انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایرانگروه های مجازی تعریف شده
1398/01/28انتخابات الكترونيك هيات مديره و بازرس انجمن علمي فيزيوتراپي ايرانگروه هاي مجارزي معرفي شده
راهنمای شرکت در انتخابات